0731.977.840 Luni - Vineri 09:00 - 18:00

Acord cu transmiterea, prelucrarea si consultarea Birou de Credite

CONSIMTAMANT LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nota Perfect Credit Center S.R.L.

 

Stimate Client,

 

Documentul de fata constituie consimtamantul pe care dumneavoastra il dati Perfect Credit Center, ca o cerinta a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“Legea 677“), iar scopul acestuia este acela de a ne asigura ca, in vederea procesarii solicitarii dumneavoastra de finantare, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Aceste informatii ne sunt necesare pentru o mai buna intelegere a cererii dumneavoastra si pentru a verifica masura in care oferta noastra comerciala este compatibila cu solicitarea dumneavoastra si cu datele pe care ni le puneti la dispozitie. Va rugam sa gasiti mai jos detaliile consimtamantului pe care il acordati. Memorandumul Informativ („Memorandumul“) este documentul care completeaza si expliciteaza informatiile si notiunile cuprinse in consimtamant.

 

Consimtamantul dat societatii Perfect Credit Center S.R.L., denumita in continuare („Operatorul“), inregistrata in registrul de evidenta al operatorilor de date personale prin Notificarea nr. 696

 

Subsemnatul/a, in calitate de solicitant, garant sau, dupa caz, coplatitor, am luat cunostinta de explicatiile, instructiunile, precum si de drepturile pe care le am (potrivit articolelor 12 – 18 din Legea 677 precizate in Memorandum, care mi-au fost puse la dispozitie impreuna cu alte informatii si instructiuni pe pagina de internet a Operatorului sau a reprezentantilor sai, , la numarul de telefon al Operatorului +40 21.317.77.77 sau la birourile de credit ale Operatorului sau ale reprezentantilor sai. Declar in acest context, pe propria raspundere si cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, ca am obtinut acordul membrilor mei de familie, asa cum sunt acestia declarati in prezentul document, pentru declararea si utilizarea datelor acestora cu caracter personal (inclusiv a codului numeric personal al acestora) in scopul obtinerii unui credit de la Perfect Credit Center. In aceste conditii, pun la dispozitia Operatorului, de buna voie, datele personale ale subsemnatului/ei si a membrilor mei de familie pentru scopurile si obiectivele mai jos mentionate si, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, in conformitate cu Legea 677, a datelor cu caracter personal ale mele si ale membrilor mei de familie (a se vedea Memorandumul pentru mai multe detalii privind datele cu caracter personal prelucrate), inclusiv a codului numeric personal, a informatiilor legate de istoricul de credit si de plata, a informatiilor referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate catre Operator, a informatiilor legate de executarea contractului de credit care se va incheia in temeiul prezentei cereri, in conditiile precizate in Memorandum (in continuare “Datele Personale”), in scopul principal al desfasurarii activitatilor financiare (“Scopul Prelucrarii”), inclusiv pentru marketing, precum si in scopul realizarii obiectivelor mentionate in continuare. Operatorul are dreptul de a transmite, in acelasi scop, datele personale catre terte parti*, cum ar fi: (i) institutii/entitati, publice sau private, romane sau straine, care centralizeaza/monitorizeaza date referitoare la comportamentul de plata (risc/istoric) aferent contractelor de credit; (ii) orice entitati din Grup si (iii) colaboratorii Operatorului si ai entitatilor din Grup.

 

 

 

Obiectivele subsumate Scopului Prelucrarii sunt precizate mai jos:

 

1. evaluarea posibilitatilor mele de a obtine produsul solicitat sau un alt produs sau serviciu corespunzator si evaluarea posibilitatilor mele de a plati, de a nu da nastere la datorii fata de entitatile din Grup si eventual fata de alti destinatari mentionati in Memorandumul Informativ (in scopul evaluarii si aprecierii in mod repetat), in special pentru constituirea si pastrarea de catre Operator si pentru punerea la dispozitia entitatilor din Grup si colaboratorilor Operatorului a unor evidente electronice si/sau fizice cu privire la: (i) istoricul de plata al subsemnatului fata de Operator, (ii) orice acte sau fapte ale subsemnatului care au prejudiciat sau ar putea sa prejudicieze interesele Operatorului si (iii) inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Operatorului de catre subsemnatul, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, in scopul desfasurarii activitatii Operatorului. Autorizez prin semnarea prezentului document (i) Operatorul sa intre in posesia datelor si informatiilor aferente solicitarilor de finantare (in care subsemnatul are calitatea de solicitant, co-solicitant, garant sau alta calitate similara) formulate catre alte entitati din Grup; precum si (ii) entitatile din Grup sa intre in posesia datelor si informatiilor aferente solicitarilor de finantare (in care subsemnatul are calitatea de solicitant, co-solicitant, garant sau alta calitate similara) catre Operator;

 

2. (i) crearea bazei de date a Biroului de Credit S.A. , a Centralei Riscurilor Bancare si a altor asemenea sisteme de evidenta care presupun existenta unor baze de date organizate in sistem centralizat, referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita mea de plata, (ii) asigurarea informarii reciproce a utilizatorilor autorizati ai Biroului de Credit S.A., ai Centralei Riscurilor Bancare, precum si altor asemenea sisteme de evidenta - referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita mea de plata si posibilitatea de a se evalua (chiar si in mod repetat) bonitatea, credibilitatea si conduita mea de plata (a se vedea Memorandumul);

 

3. predarea Datelor Personale in vederea evaluarii acestora in scopul incheierii unei afaceri sau a unui contract, cu o entitate din Grup sau cu alti colaboratori ai Operatorului ori ai entitatilor din Grup;

 

4. utilizarea Datelor Personale in vederea identificarii si a regasirii clare si precise in cadrul sistemelor Operatorului si ale entitatilor din Grup, ale colaboratorilor Operatorilor, precum si in cadrul bazelor de date publice sau private (constituite si/sau autorizate conform legii), in vederea comunicarii cu persoane fizice, juridice si cu institutii publice, atunci cand acest lucru este necesar;

 

5. folosirea Datelor Personale si a originalelor / copiilor documentelor mele de identitate, pentru stabilirea fara echivoc a identitatii precum si pentru preintampinarea unei activitati frauduloase. Operatorul este autorizat ca aceasta prelucrare sa o incredinteze prin contract unei terte persoane;

 

6. transferul Datelor Personale catre creditorii entitatilor din Grup, brokerii si societatile de asigurari, in vederea incheierii de polite de asigurare, societatilor specializate in colectarea creantelor, precum si celorlalte terte persoane indicate in Memorandumul Informativ la categoria destinatari si imputerniciti;

 

7. verificarea pe listele oficiale publicate de guvernul Romaniei si de catre organismele internationale abilitate intocmite in scopul prevenirii si combaterii operatiunilor de spalare a banilor si a terorismului;

 

8. transferul catre alte entitati de catre Operator a drepturilor si obligatiilor aferente contractului / contractelor incheiate cu Operatorul (prin cesiune de creante, urmata sau nu de securitizarea creantelor, sau prin alte procedee similare);

 

9. integrarea entitatilor din Grup care functioneaza in Romania. *Cu ocazia transmiterii Datelor Personale catre entitatile din Grup sau catre colaboratorii Operatorului care isi desfasoara activitatea intr-un stat tert, Operatorul va respecta toate prevederile legale in vigoare aplicabile cu privire la transmiterea Datelor Personale in state terte.

 

Durata consimtamantului In masura in care contractul nu va fi incheiat cu Operatorul, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru toate cele 9 obiective si pentru Scopul Prelucrarii pe durata a cinci ani de la data semnarii prezentului Consimtamant. In situatia in care va fi incheiat un contract cu Operatorul, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe toata durata acestuia si pe o perioada de inca cinci ani de la data finalizarii oricaror obligatii financiare care decurg pentru mine din contractul incheiat, respectiv de la incetarea contractului.

 

Prin exceptie, pentru obiectivul nr. 2, cu referire la baza de date a Biroului de Credit S.A., perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor depasi perioadele mentionate la articolul 6 din Decizia nr. 105/2007 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Alte informatii


• Sunt de acord ca Operatorul, entitatile din Grup si colaboratorii Operatorului sa foloseasca oricare dintre adresele mele de comunicare, numere de telefon, fax sau posta electronica, legatura prin intermediul Internetului, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau in imagini si ca in acest fel sa fie transmise orice informatii referitoare la relatia mea cu Operatorul, cu entitatile din Grup, precum si cu colaboratorii Operatorului, inclusiv somatiile, informatiile si extrasul de cont sau alte evidente.

• Sunt de acord ca Operatorul sa-mi comunice rezultatul analizei prezentei cereri, inclusiv rezultatul consultarii unor baze de date cu privire la bonitatea mea, prin oricare dintre urmatoarele metode: SMS, telefon, fax, telex, email, scrisoare simpla, scrisoare recomandata sau scrisoare cu confirmare de primire.

• In masura in care, la data semnarii sunt clientul unei alte entitati din cadrul Grupului, prin semnarea prezentului consimtamant, imi dau, in aceeasi masura si in aceleasi conditii, acordul pentru prelucrarea Datelor Personale si entitatii respective.

• Operatorul m-a informat ca, in cazul in care, referitor la prelucrarea Datelor Personale, am unele suspiciuni sau intrebari, sunt in masura sa ma adresez Serviciului Clienti al Operatorului in scris, printr-o scrisoare recomandata.

• Declar ca am fost imputernicit de sot/sotie si/sau coplatitor si sot/sotie coplatitor pentru a furniza catre Operator urmatoarele date: toate Datele Personale, angajamentele de plata si litigiile acestora.

• Declar ca am fost informat prin Memorandum inclusiv cu privire la semnificatia notiunii de “prelucrarea datelor cu caracter personal“, precum si cu privire la urmatoarele drepturi recunoscute de lege in favoarea mea: a) dreptul de informare; b) dreptul de acces la date; c) dreptul de interventie asupra datelor; d) dreptul de opozitie. In acest sens, drepturile prevazute de Legea 677 pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri catre Operator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul si modul de interventie.

• Am luat cunostinta ca, in conformitate cu prevederile Legii 677 si cu celelalte acte normative aflate in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal, datele pozitive, respectiv informatiile referitoare la finantarea acordata subsemnatului, de natura a contribui la evaluarea gradului de indatorare si a bonitatii subsemnatului, precum si datele de identificare furnizate prin aceasta cerere (nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de resedinta/corespondenta, telefon), vor fi transmise, ulterior momentului semnarii contractului de credit, Biroului de Credit S.A., Centralei Riscurilor Bancare si, implicit, participantilor la aceste sisteme de evidenta Aceste date sunt stocate de Biroul de Credit S.A. si de catre Centrala Riscurilor Bancare pe perioade care se incadreaza in dispozitiile legislatiei mentionate mai sus. In cazul in care Operatorul va avea o obligatie de raportare la un alt asemenea sistem de evidenta, ca efect al aderarii la acesta ori ca efect al modificarilor legislative, ii va aduce la cunostinta persoanei vizate acest lucru prin afisare pe pagina de internet a Operatorului precum si la sediile/birourile de creditare ale acestuia.

• Am luat cunostinta ca am posibilitatea sa imi exercit dreptul de acces, de interventie si de opozitie, in privinta datelor cu caracter personal prelucrate de Operator, precum si celelalte drepturi mentionate in Memorandum, prin inaintarea unei cereri scrise catre Operator, in conditiile care mi-au fost descrise in Consimtamantul dat Operatorului si in Memorandum. Aceste drepturi pot fi exercitate in relatia cu Biroul de Credit S.A. prin adresarea catre aceasta entitate a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se comunica obiectul cererii, datele cu carcater personal vizate, cerere ce va purta atasata o copie lizibila a buletinului sau cartii de identitate a persoanei vizate.

• Ma angajez sa informez imediat Operatorul despre orice modificare asupra datelor prezente in adeverinta de venit/contractul de munca/cartea de munca.

• Declar ca reprezentantii autorizati ai Operatorului sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Solicitant / Coplatitor / Garant, inclusiv prin contactarea angajatorului Solicitantului / Coplatitorului / Garantului, mentionat in dosarul de finantare.

• Declar ca datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile si vor ramane valabile pana la data incetarii relatiilor contractuale cu Operatorul sau pana la notificarea trimisa in scris de catre Solicitant / Coplatitor / Garant, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Solicitantul / Coplatitorul / Garantul este de acord ca Operatorul sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Solicitant / Coplatitor / Garant la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentei Cereri de finantare.

• Am inteles continutul declaratiei de mai sus in intregime si acesta este conform cu cele declarate de noi si cu realitatea.

 

Calculeaza rata

Suma aleasa trebuie sa fie intre 10000 si 100000 de lei.
Lei
Ani
Suma aleasa trebuie sa fie intre 10000 si 100000 de lei.

Rata lunara a creditului:

0 Lei

Contact

Bld.Regina Elisabeta , nr.7-9 , Parter , Cam.10
Sector 3, Bucuresti
Romania

  • 0731.977.840